Złamanie zasady decorum przez szekspira

Pobierz

Cechy dramatu Szekspira: 1.. Akcja trwa kilkanaście lat.. Sheakspeare złamał większość z nich, także te główne.. Szekspir wprowadza do słownictwa bohaterów wyrazy potoczne, nierzadko też wulgarne (doskonałym przy-kładem jest rozmowa Odźwiernego z Makdufem o konsekwencjach nad-miernego spożycia alkoholu).2.. W tragedii antycznej (na przykładzie Antygony) Przestrzegana jest zasada decorum - w tragedii greckiej nie ma miejsca na elementy komiczne.. Utwory Szekspira rozgrywaj się w kilku przestrzeniach np.Makbet akcja rozgrywa się w Anglii, Szkocji, na wrzosowiskach, w pałacu.. Fantastyczne postaci, wielkie przestrzenie, pomieszanie stylu wysokiego z niskim.. Decorum to antyczna zasada odpowiedniości stylów, w której tragedia miała być utrzymana w stylu wysokim, pełnym powagi i patosu, a komedia z kolei w stylu niskim, rubasznym, nacechowanym komicznymi elementami.złamanie zasady decorum (stosowności) - sceny krwawe pokazywane są na scenie, a nie relacjonowane, jak w przypadku tragedii antycznej (np. scena zamordowania Banka oraz syna Makdufa), ponadto Szekspir połączył w obrębie jednego utworu styl wysoki i niski, umieszczając w dramacie sceny żartobliwe i niepoważne (np. rozmowa Odźwiernego i Makdufa).Złamanie zasady decorum, czyli odpowiedniości stylów i środków wyrazu.. Po tym czasie spotykamy się w stworzonym w aplikacji Google Meet "pokoju", omawiamy zadania wykonywane przez uczniów..

Złamanie zasady.

Sceny zbiorowe, operowanie tłumem dodaje prawdziwości przedstawionej sytuacji tragicznej.Decorum.. W tym czasie tworzą notatkę do zeszytu, której zarys przedstawiono poniżej.. Makbet mógł uniknąć swojego losu po prostu nie porywając się na zamordowanie swojego króla, który był dla niego dobry, hojny i któremu ślubował wierność i ochronę.Zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji.. Szekspir miesza tragizm z komizmem, a więc styl wysoki z niskim.. Utwory Szekspira rozgrywaj się w kilku przestrzeniach np.Makbet akcja rozgrywa się w Anglii, Szkocji, na wrzosowiskach, w pałacu.. Ściśle związana z .Szekspir, tworząc swoje dramaty przekształcił twórczo klasyczny schemat przekazany literaturze przez tradycję antyczną.. Żadnych jedności.. o losie bohaterów.. Antyczni pisarze starali się bowiem dostosować język do podejmowanego tematu, stąd tez tragedie pisane były stylem wysokim, który cechowała złożona składnia, używanie zwrotów i wyrażeń patetyczny, nomologii kształtowane były niczym oratorskie wystąpienia.Utwór Szekspira zrywa również z zasadą decorum (zgodność treści z formą, w utworach dramatycznych wymagała zwyczajowo podniosłego języka itp.).. Wyrażała się w doborze słownictwa odpowiedniego dla tematyki utworu i gatunku literackiego..

Złamanie drugiej zasady decorum.

Wprowadzenie scen zbiorowych - w sumie w Hamlecie można doszukać się sześciu scen zbiorowych, głównie z udziałem dworu.W tragedii szekspirowskiej pojawiają się również postaci fantastyczne- wiedźmy, duchy i zjawy.. Załamanie zasady mimesis na rzecz kreacji poprzez tworzenie fantastycznych rzeczywistości oraz dbałość o język wypowiedzi.. W "Makbecie" odchodzi on daleko od kanonu klasycznego.. Naruszenie wprowadzonej przez Sofoklesa zasady, w myśl której na scenie mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż trzech aktorów.. U Szek­spira śmierć bohaterów ukazana jest wprost, na oczach publiczności.. Decorum - zasada zgodności treści z formą, inaczej jednorodność stylistyczna.. 3Dzięki złamaniu zasady decorum tragizm przedstawionej postaci ma charakter uniwersalny, głębszy i bardziej realistyczny co jest wynikiem zastosowania różnych stylów.. W dziełach Szekspira zdarzają się sceny zbiorowe.Wyznaczniki dramatu szekspirowskiego 1.. Wielki filozof charakteryzując gatunkowe wyznaczniki tragedii opierał się na dziele uznawanym przez siebie za wzorcowe- na .Kolejnym następstwem funkcjonowania w antyku zasady decorum było nieukazywanie na scenie śmierci bohaterów..

Załamanie zasady decorum - wprowadzenie śmiesznych, rubasznych scen.

Autor "Makbeta", "Hamleta", "Romea i Julii" oraz wielu innych dramatów zerwał z najważniejszymi zasadami konstrukcyjnymi tragedii- zasadą trójjedności czasu, miejsca i akcji, wprowadzając do swoich dzieł wiele wątków, rozgrywając akcję w czasie…"Makbet" Szekspira na tle założeń tragedii antycznej Arystoteles w swojej słynnej "Poetyce" wymienia i omawia trzy główne rodzaje literackie- epikę, lirykę i dramat.. Tragedia jest gatunkiem zaliczającym się do trzeciego z wymienionych rodzajów.. Wprowadzone zostają także postaci z plebsu, nierzadko mające satyryczną, komiczną wymowę- to oczywiste złamanie kategorii decorum- odpowiedniości stylu, postaci do gatunku stylu wysokiego.Dramat antyczny posiada wiele zasad, w tym trzy najważniejsze:decorum, trzech jedności oraz ilości aktorów na scenie.. Żart w tragedii, który dla klasycznych wyznawców decorum byłby nie do .. Polega to na tym, że o tematach poważnych piszemy tylko podniosłym i uroczystym tonem.. W jednym z najbardziej znanych utworów Szekspira "Romeo i Julia" widzimy, że złamano zasady miejsca i czasu.złamanie antycznej zasady decorum - dramat romantyczny jednocześnie łączy wzniosłość i drwinę, tragizm i groteskę, brak w nim stylistycznej jedności wyrazu; łączenie wątków fantastycznych i realistycznych ("Dziady", "Kordian", "Balladyna")Zasada decorum wywodzi się z antyku..

Szekspir zrezygnował z klasycznej zasady 3 jedności.

Obok.Ponadto Szekspir nie utrzymał tragedii w "wysokim" tonie, łamiąc antyczną zasadę decorum.. Robi to za sprawą drugoplanowych bohaterów, takich jak grabarze czy wartownicy.. Była stosowana do każdego gatunku literackiego.. Pojawiają się w nim postaci groteskowe (wiedźmy - także złamanie zasady mimesis, czyli naśladowania świata rzeczywistego) oraz posługujące się językiem potocznym (służba).Złamanie zasady decorum, która nakazywała stosować odpowiedni styl do tragedii i komedii.. Złamanie zasady decorum, czyli zasady odpowiedniości stylów, która tragedii przypisywała styl wysoki, pełen powagi i patosu, a komedii styl niski, nacechowany niewyszukanym komizmem, a nawet .Szekspir zrezygnował z klasycznej zasady 3 jedności.. Korzystając z doświadczeń Szekspira i pisarzy hiszpańskich, określili najważniejsze wyznaczniki romantycznego dramatu: •epizodyczność budowy, akcja nie przypomina już klasycznej struktury przyczyn i skutków, luźna struktura •synkretyzm konstrukcji , połączenie wielu form budowy .Uczniowie pracują w grupach przez 60 m.in. trzech jedności - różne miejsca akcji /Werona, Mantua/ - akcja toczy się przez 5 dni /niedziela-piątek/ - wielość wątków /miłość kochanków, nienawiść rodów/ Fatum /przeznaczenie, ślepy los/ decyduje .. Przykładem stylu niskiego są na przykład wypowiedzi grabarzy lub niektóre dosadne określenia Hamleta.. Tragedii przypisany był styl wysoki.. Do tragedii oprócz osób wysokiego stanu wprowadza postacie z ludu (grabarze).U Szekspira bohaterowie są namawiani, podpuszczani przez siły nadprzyrodzone do czynienia zła, jednak ostateczna decyzja należy do nich.. Zakładała ona zgodność treści z formą, zwanej także jednorodnością stylistyczną.. Skupiamy się zwłaszcza na tych wyzwaniach, które przysparzały uczniom najwięcej trudności.. Polegała na odpowiednim dobraniu stylu pisania, słownictwa i składni do gatunku oraz tematyki dzieła.. Obok wątku głównego zawiera wiele motywów pobocznych.Kolejną cechą dramatu Szekspira było ignorowanie zasady decorum , która w dramacie antycznym nakazywała, by tragedia pisana była stylem wysokim, komedia zaś średnim lub niskim.. Zerwanie z zasadą jedności estetyki: sceny tragiczne przeplatają się ze scenami komicznymi.. Dramatopisarz przeplata sceny tragiczne ze scenami komicznymi, swobodnie wprowadza humor i farsę.Zasada decorum - zasada stosowności, odpowiedniości stylu.. Akcja trwa kilkanaście lat.. 5.Cechy dramatu romantycznego Artyści romantyczni stawiali sztuce zupełnie nowe wymagania.. Cechy dramatu Szekspira.. W tragedii Szekspira (na przykładzie Romea i Julii)Utwory Szekspira rozgrywają się w kilku przestrzeniach, akcja trwa nawet kilkanaście lat, a obok wątku głównego toczą się motywy poboczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt