Ocena opisowa praktykanta pedagogiki

Pobierz

Zapoznanie z organizacją i planowaniem pracy nauczyciela przedszkola oraz klas.. a) punktualność 0 1 2 b) kultura słowa 0 1 2 .Opinia ogólna o pracy pedagogicznej studenta - praktykanta : a) stopień samodzielności w.. Zadanie 4.. Rozkład liczby godzin praktyk pedagogicznych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej ( 260 godzin) Zapoznanie się z organizacją pracy placówki i warunkami pracy - 5 godzin .wychowawcę klasy - arkuszy ocen, dziennika, zeszytu uwag, itp.).. Zachowuje się w sposób empatyczny, odpowiedzialny i zrównoważony.praktykanta wyrażona w przyjętej w Uniwersytecie Łódzkim skali ocen (od 2,0 do 5,0).. Ogólna ocena praktyki: .Lębork dn. 19 kwietnia 2012 r. OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ.. Ocena przygotowania merytorycznego (opisowo) studenta 2.Stosunek studenta do wykonywania powierzonej pracy w czasie praktyki 3.Przykładowa ocena / charakterystyka praktykanta odbywaj ącego praktyk ę pedagogiczn ą Pani……………………………………………….. odbywała praktyk ę pedagogiczn ą w klasie trzeciej kształcenia zintegrowanego w Szkole…………nie mam głowy dzisiaj do myślenia a muszę na jutro napisać krótką ocenę opisową praktykanta, który u mnie odbywał praktyki.. może jakieś uniwersalne przykłady?. PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI I ROKU PIERWSZEGO STOPNIA ZINTEGROWANEJ.Praktyka szkolna pozwala zauważyć, że oceny bieżące w większości szkół nie są ocenami opisowymi, natomiast zostały sprowadzone wyłącznie do symboli graficznych czy też pustych zwrotów wartościujących (super, wspaniale, zado- walająco, umiarkowanie, niedostatecznie).II..

Ocena opisowa przebiegu praktyk.

Chętnie organizowała dzieciom czas, grała w gry planszowe, czytała książki, uczestniczyła w swobodnych zabawach dzieci.Ocena przygotowania metodycznego do zajęć dydaktycznych (skala: słabo, średnio, dobrze, bardzo dobrze): a).. Obserwacja i analizowanie działań nauczyciela wobec negatywnych zachowań uczniów.Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Kinga Budzik Nr albumu: 389430 Znaczenie oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej10.. Pani .. studentka .. w ., kierunku ., odbyła w terminie od .. do .. praktykę pedagogiczną w .. Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności:.. pod opieką i kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyki poznaje: Szkołę jako instytucję i środowisko pracy pedagogicznej, jej organizację, bazę i infrastrukturę dydaktyczną, jej ewidencję.. W przedszkolu realizacja poszczególnych etapów praktyki pedagogicznej odbywa się.. M. GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.. Ocena praktyk studenckich.. Umiejętności formułowania celów w ujęciu operacyjnym.Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą, ale i Gronem Pedagogicznym.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia i wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki..

Dane osobowe słuchacza ( praktykanta ):.

Student zna założenia.3.. Kierunek studiów i specjalność, nazwa uczelni.. Realizowała program praktyki studenckiej w dniach od 16 do 19 kwietnia 2012 roku.Uczniowie ocenili pracę praktykanta bardzo wysoko ; Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy ; Poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykanta ; Doskonaliłam umiejętności organizacyjne ; Bardziej wnikliwie analizowałam podjęte zadaniaPrzyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. PEDAGOGIKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE.. 6.2 Recenzja sporządzona przez opiekuna kierującego praktyką stanowi formę oceny opisowej z uwzględnieniem kryteriów podanych przed rozpoczęciem praktyki przez kierownikaOpole.. WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM.. Ocena z realizacji praktyki uwzględniająca opinię na temat praktykanta oraz stopień posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (proszę podkreślić właściwą ocenę): bardzo dobra, dobra, dostateczna.. Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczycielaOcena posiadanej wiedzy, umiej ętno ści i kompetencji społecznych studenta-praktykanta (prosz ę zaznaczy ć po jednej odpowiedzi w ka żdym z wierszy tabeli) Wiedza, umiej ętno ści i kompetencje społeczne Bardzo dobra Dobra Dostateczna Uwagi Student ma podstawow ą wiedz ę o strukturzePraktyki studenckie na kierunku pedagogika specjalna UMCS w opinii..

wykaz osiĄgniĘtych efektÓw ocena* (pkt.

Proszę dokonać samooceny swojej postawy jako praktykanta w skali 0 - 2 w zakresie poniższych elementów, gdzie 2 oznacza najwyższą wartość.. Opiekun praktyki studenckiej Student .. Edyta Maścidło-Sączawa.. student potrafi krytycznie myśleć o swojej praktyce, odkrywać własne założenia dotyczące swoich działań i działań innych 3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE student przygotowuje się do realizacji zadań związanych z praktyką.. Rzeszów.. Podczas praktyki zapoznała się z najważniejszą dokumentacją szkoły (Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, szkolnym systemem oceniania, .WSKAZÓWKI DO OPISOWEJ OCENY PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE J Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć4.Ocena praktykanta pod kątem wykonywania zadań wynikających z programu praktyki pedagogicznej oraz osiąganych efektów kształcenia w zakresie : wiedzy: …… Student nabywa wiedze o charakterze pracy w różnego rodzaju placówkach, jej strukturą, organizacją, programem oraz ustawami.Ocena posiadanej wiedzy, umiej ętno ści i kompetencji społecznych studenta-praktykanta (prosz ę zaznaczy ć po jednej odpowiedzi w ka żdym z wierszy tabeli) Wiedza, umiej ętno ści i kompetencje społeczne Bardzo dobra Dobra Dostatecz na Niedostateczna Uwagi Student ma podstawow ą wiedz ę o strukturzeOgólna ocena praktyki: ..

Joanna Janowska.Imię i nazwisko praktykanta, rok studiów.

Ocena praktyki studenckiej.. i dokumentację,Praktykantka wykazała się dużą kulturą osobistą, przejawiała bardzo pozytywny stosunek do dzieci, starała się nawiązać kontakt z całą grupą.. Ponadto odznaczała się dużą kulturą osobistą oraz taktem i wyczuciem sytuacji.. Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.. będę bardzo .3. potwierdzenie i ocena efektÓw osiĄgniĘtych w czasie praktyki/wolontariatu/pracy lp.. Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt