Charakterystyka statyczna pompy wyporowej

Pobierz

Górnicze pompy wirowe W pompach wirowych elementem aktywnym, przekazującym energię, jest wirnik osadzony na wale i obracający się wraz z wałem w kadłubie pompy (rys. 1.5).. Charakterystyka zespołu sieć-pompa.. Pompy zębate są często stosowane w przemyśle cukierniczym, paliwowym i farmaceutycznym.Charakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki statyczne Metoda analityczna (obliczeniowa) - polega na graficznym przedstawieniu zależności pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym, przy wykorzystaniu matematycznego opisu procesów fizycznych zachodzących w obiekcie - za pomocą równania matematycznego.Podstawowym podziałem pomp pod względem koncepcji technicznej jest podział na pompy typu wirowego, oraz pompy typu wyporowego.. wartościach wyróżnika szybkobieżności W pompach wyporowych kawitacja występuje rzadko, ze względu na małe prędkości cieczy.. Pompy wirowe Pompy typu wirowego są oparte o działanie elementu wirującego wewnątrz pompy, otrzymującego energię z silnika na ogół za pomocą szybko wirującego wałka, który tworzy podciśnienie po stronie ssawnej za pomocą narzędzia typu wirnik (zwiększenie krętu).Sprawność ogólną pompy oblicza się ze wzoru: η = 100 N N s u ⋅ % (1.7) gdzie: η - sprawność ogólna pompy w %, Nu - moc użyteczna pompy w W, Ns - moc silnika napędowego pompy w W.. Pompy pracują w układach pompowych, które składają się z przewodu ssawnego, pompy i przewodu tłocznego..

6.Charakterystyka pompy wyporowej.

pompy o ruchu posuwisto-zwrotnympompa wyporowa 1, która napędzana jest przez silnik 3-fazowy z chłodzeniem obcym (typ silnika Slh80-B2/PO o mocy 0,75 kW 10 wyprodukowany przez firmę Besel S.A.).. Przedstawia ona wysokość podnoszenia H w zależności od wydajności pompy Q: H = f(Q) Dla pomp wyporowych często spotkamy się z wykresem: Q = f(H) lub Q = f(Δp), gdzie kolejno wydajność jest funkcją wysokości podnoszenia lub funkcją przyrostu ciśnienia.. WPŁYW KAWITACJI NA PRACĘ POMPY W pierwszym stadium, gdy tworzą się pęcherzyki parowo -gazowe, kawitacja nie ma .Pompy dostarczane są przez producentów wraz z charakterystyką - wykresem współzależności parametrów pompy od warunków pracy.. Objaśnienia: 1 - charakterystyka sieci, 2 - cha-rakterystyka pompy, P - punkt pracy, H 0 - wysokość statyczna podnoszenia, H u,P - wysokość użyteczna podnoszenia w punkcie pracy, (dV/dt) P - strumień objętości w punkcie pracy H u dV/dt P H u,P H 0 (dV/dt) P 2 1Pompy wyporowe pracują zupełnie inaczej.. Ze względu na to, że pompa wyporowa ma sztywną charakterystykę (ciśnienie może rosnąć w nieskończoność, gdy płyn nie jest odbierany), w wielu zastosowaniach musi być zabezpieczona przed przeciążeniem, które mogłoby doprowadzić do awarii lub zniszczenia samej pompy, silnika .OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY , ZJAWISKO KAWITACJI..

1.4 Charakterystyka pompy wyporowej 1.2.

Wstęp.. MiBM inż. Sem.IV Gr.2 sek.4 Skład sekcji: First Marcin Gręda Radosław Szczypta Bogusław Trzaska Mariusz Wprowadzenie.. Charakterystyka zazwyczaj przyjmuje formę wykresu zależności użytecznej wysokości podnoszenia (krzywa dławienia), poboru mocy i sprawności od wydajności (strumienia objętościowego) pompy.. Prędkość8 Pompa zębata Pompa śrubowa.. Cel ćwiczenia.. Realizowane to jest na różne sposoby przy różnych pompach wyporowych (np. zębate, krzywkowe, śrubowe, tłokowe, membranowe, perystaltyczne, itd.. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne, diagonalne, śmigłowe i odwracalne.. Opracowuj ąc charakterystyki pomp producenci nie wykorzystuj ą zazwyczaj do bada ń cieczy spo ywczych.. 2.2.wyporowej, b) charakterystyka pompy wirowej, c) krzywa równoleglej wspólpracy Obu pomp 16.11.6. koncentraty z mi ą szem, moszcze, syro-py (Fristan Polska, 2013).. W zależności od zasady działania, sprężarki dzieli się na wyporowe i wirowe (przepływowe).. Rozróżniamy trzy podstawowe charakterystyki pracy pompy; - charakterystyka przepływu = ( ) , przedstawia zmianę użytecznej wysokościPompy wyporowe, to pompy których działanie polega na przetłaczaniu cieczy z przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej za pomocą organu roboczego ( tłoka, nurnika, przepony)..

).pompy od środkowe mog ące transportowa ć m. in.

Pompy wyporowe są elementami hydrostatycznych układów napędowych, które pełnią funkcję generatorów energii.. Charakterystyka wydajności pompy wyporowej zależy od jej konstrukcji i w większości wypadków jest cykliczna.. Dana porcja cieczy jest przenoszona od portu ssawnego do tłocznego.. Podział pomp wyporowych.. Działanie pompy wyporowej polega na wypieraniu określonej dawki cieczy z obszaru ssawnego (dopływowego) w wyniku odpowiedniego ruchu organu roboczego (tłoka, .. Charakterystyka pomp wyporowych: Zalety: .. Statyczna wysokość podnoszenia pompy - całkowita różnica wysokości1.. 9 Klasyfikacja pomp Pompy wirowe: wirnik powoduje zwiększenie krętu płynu powodując efekt ssania na wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy.. Pompa zębata to rodzaj pompy wyporowej, której działanie opiera się na mechanizmie rotacyjnym.. Rotacyjne pompy krzywkowe Börger charakteryzują się prawie stałą wydajnością również w przypadku rosnących ciśnień.. Przekrój 2 to przekrój przepływu w komorze tłoczenia pompy (zakłada się jako nieskończenie duży).. Nadaje się ona idealnie do tłoczenia różnych cieczy, a jej wydajność jest w obu kierunkach jednakowa.. (2)Charakterystyka pompy wyporowej zależy od jej konstrukcji i w większości wypadków jest cykliczna..

Celem ćwiczenie jest wyznaczenie podstawowych charakterystyk pompy wyporowej.

Wentylator: d 2 = 580 mm, Q = 0,96 m 3 /sek, h = 435 mm słupa wody, n = 2920 obr/min (wg E. Habliitzela).. Charakterystyki pracy pompy wirowej odśrodkowej stanowią graficzne przebiegi następującej funkcji (rys. 1.3):Charakterystyka pompy to zależność jednego z parametrów jej pracy, np. wysokości podnoszenia, mocy, sprawności od parametru podstawowego jakim w maszynach przepływowych jest wydajność.. W celu zobaczenia parametrów każdej wielkości pompy należy nacisnąć na +.Rys Charakterystyki uniwersalne ψ = f ( φ ) i η = f ( φ ) pompy odśrodkowej i wysokociśnieniowego wentylatora firmy Sulzer.. Równanie po pominięciu składników pochodzących od zmiany wysokości przyjmie postać: 2 1.. Pompy te ze względu na sposób przemiany energii dzielą się na: pompy krętne i pompy krążeniowe.. Opis układu p .Często mamy do czynienia z u kła­dami o płaskiej charakterystyce, gdzie dominuje statyczna wysokość podnoszenia, a straty odgrywają niewielką rolę.. W pompie wyporowej praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia.. Pompa wyporowa jest elementem wymiennym i w zależności od potrzeb może być zamontowana dowolna jednostka wyporowa o wydajności właściwej od 0,1 do 1,2 dm3/obr.. Schemat pompy tłokowo-wyporowej na-pędzanej silnikiem liniowym tubowym o ruchu posuwisto-zwrotnym W referacie opisano konstrukcję silnika, nastę-pnie przedstawiono analizę sił statycznychRys.. Ze względu na to, że pompa wyporowa ma sztywną charakterystykę (ciśnienie może rosnąć w neiskończoność gdy płyn nie jest odbierany), wielu zastosowaniach musi być zabezpieczona przed .Charakterystyka pomp zębatych.. Zamie- niają energię mechaniczną dostarczoną przez silnik napędowy na energię ciśnienia zakumulowaną w przetłaczanym czynniku roboczym.Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe.. W pompach krętnych przepływ odbywa się przez wirnik z odpowiednio ukształtowanymi łopatkami.Rys.. W praktyce jest ona lekko odchylona, co spowodowane jest ściśliwością pompowanego płynu, nieszczelnościami pompy, objętościami szkodliwymi w pompie, w których gromadzą się gazy lub następuje szkodliwa zmiana pojemności komory.Krzywe charakterystyki pomp prezentują informacje w zakresie wydajności pompy.. Stało si ę to powodem do podj ęcia w Politechnice Pozna ńskiej pracRóżne aspekty ograniczenia wydajności pompy wyporowej o stałej objętości jednostkowej.. Dla pompy zmiennej wydajności odbywa się to poprzez zmianę objętości roboczej pompy, a dla pompy stałej .. Charakterystyka statyczna zasilacza: 1 - charakterystyka pompy w trybie normal, 2 - charakterystykaworowej, dwutłokowej pompy wraz z silnikiem pokazano schematycznie na rysunku 1. zawory zawory reluktancyjny silnik tubowy kierunek przepływu wody Rys. 1.. Można wyróżnić następujące układy pompowe:Charakterystyka przepływu - można powiedzieć, że jest to główna charakterystyka dla pompy zwana inaczej krzywą dławienia.. Sprężarki odśrodkowe są budowane podobnie jak pompy .Temat: Wyznaczanie charakterystyki statycznej pompy hydraulicznej.. Szeregowa wspólpraca pomp w ukladzie Charakterystyki ukladu zloŽonego z dwu jednakowych pomp szeregowo ponczo- nych o znanej charakterystyce przeplywu H = f(Q) oraz z przewodu oCharakterystyka sprężarek tłokowych i wirowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt