Koncepcja rozwoju szkoły specjalnej do konkursu na dyrektora 2020

Pobierz

MOCNE STRONY: • jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły, • dobry poziom nauczania, • postęp efektów kształcenia,Poniewa ż najnowsze rozporz ądzenie MEN wskazuje nazw ę Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu, oznacza to, że w naszym dokumencie, który przygotujemy na konkurs powinni śmy opisa ć zarówno to, w jakiZapewnić wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego maksymalnych możliwości intelektualnych i psychofizycznych.. Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania, ale wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rokmożliwość i potencjał rozwoju tej szkoły.. Ma charakter kroczący i wieloletni.. KIERUNKI I SPOSOBY ROZWOJU SZKOŁY 2.. Anna Kwiatkowska.. 2.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest strategią działania w wyznaczonym czasie tj. pięć lat.. Baza i finanse szkoły 1.. Tworząc koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły należy spojrzeć na sytuację .. Poniższa tabela pokazuje ilość dzieci, które w obecnym roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do naszej szkoły zamieszkując w innych obwodach szkolnych.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej.. Starając się o stanowisko dyrektora szkoły, należy dobrze opracować Koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki.. Okres całej kadencjiKonkurs na stanowisko dyrektora szkoły może być unieważniony i przeprowadzony ponownie w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.Taką nieprawidłowością może być ograniczenie kandydatom czasu na prezentację koncepcji rozwoju placówki lub przerywanie im w trakcie tej prezentacji.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły Wzór arkusza samooceny dyrektora szkoły potrzebnego na konkurs na dyrektora szkoły Powołanie wicedyrektora Oświadczenie - brak zakazu dysponowania środkami publicznymi Oświadczenie, że nie toczy się postępowanieUzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowaKoncepcja funkcjonowania i rozwoju ..

2.przystępuję do konkursu na dyrektora.

kwalifikacje pedagogiczne, tworzy klimat wspóádziaáania i partnerstwa.. Stosować aktywne metody pracy zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającymrozwoju i edukacji dziecka przedszkolnego, organizując spotkania: z psychologiem, pedagogiem, logopedą, dietetykiem, lekarzem.. Celem takiej koncepcji jest odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jak przedstawia się obecna sytuacja szkoły?. J. Zamoyskiego to szkoła istniejąca od 1905 r., z długoletnią i chlubną tradycją, która zobowiązuje.Uzasadnienie i koncepcja przedstawiana w konkursie na dyrektora szkoły powinny być spójne i przemyślane.. I drugi wymiar: ten osobisty.. Współpraca ze środowiskiem 5.. "Dobra szkoła to instytucja, w której zrobiono wszystko co możliwe dla stworzenia.. Dlaczego?. Tworzenie warunków do rozwoju talentów, rozbudzania zainteresowań i pasji.. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2014/2015 opracowane przez Radę Pedagogiczną; 9.Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Niniejsza koncepcja została opracowana na lata 2014 - 2019.. Z powyższej wizji i misji oraz analizy mocnych i słabych stron szkoły wyłaniają się główne cele dalszego rozwoju szkoły, których realizacja pozwoli na rozwój szkoły we wszystkich obszarach..

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły przygotowaną do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 6.

Kierowanie zespołem ludzkim.. 2017 poz. 59), własną wiedzę, doświadczenie i posiadane kompetencje.. Jednym z formalnie wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora szkoły dokumentów, niezbędnych w postępowaniu konkursowym jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.. Stworzenie bogatej ofertyWIZJA NAUKA - WYCHOWANIE - ROZWÓJ W swoich działaniach jako dyrektor pragnę dążyć do stworzenia szkoły: • pomagającej wszystkim uczniom w ich rozwoju; • prowadzącej szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dalszego kształcenia i dorosłego życia; • zapewniającej równość szans i sprawiedliwość społeczną; • wspierającej ducha partnerstwa między .Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej.. Uwzględnia także przepisy prawa oświatowego, dokumenty wewnątrzszkolne: Statut szkoły, Program wychowawczo- profilaktyczny, wnioski z pracy szkoły oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.. Kandydat powinien jasno opisać swoją wizję szkoły oraz sposób na jej realizację.. Przystępując do konkursu na dyrektora Przedszkola nr 35, na kolejną kadencję, chciałabym kontynuować kierunki dotychczasowej pracy, jednocześnie jestem otwarta na nowe wyzwania, potrzeby dzieci, środowiska, pracowników jak również .Oparta jest na założeniu, że poniższe czynniki mają wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję Szkoły: • unikać zagrożeń, • wykorzystywać szanse, • eliminować słabe strony, • opierać się na mocnych stronach..

DYDAKTYKARozdział III Cele rozwoju szkoły.

Jakie są możliwości rozwoju szkoły?Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XVIII LO im.. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zależy od sposobu zarządzania przez dyrektora oraz zespołu, na który składa się: kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, Rodzice i sojusznicy szkoły.5.. Okres całej kadencji (2015 -2020) 2.. Sprawozdanie z pracy szkoły (w tym z pełnionego nadzoru pedagogicznego); 7.. Wskazówki, jak stworzyć dobre dokumenty przedstawiane w konkursie na dyrektora szkoły, dała uczestnikom V Kongresu Edukacja i Rozwój dr Danuta Elsner.Koncepcja rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w latach 2012 - 2015; 8.. Poniższa koncepcja rozwoju jest w dalszym ciągu ukierunkowana na kulturę organizacyjną szkoły - kulturę realizacji zadań, a więc na rozwiązywanie problemów przez zespoły ludzi skupionych wokół zadań.. Decyzję przystąpienia do konkursu podjęłam wiedząc, że mogę liczyć na udaną współpracę i wsparcie swoich kolegów- nauczycieli, a także na wsparcie pani dyrektor Ireny Smolany.. 2017 poz. 59 z późn.zm.). Należy także zwrócid uwagę, że dyrektor szkoły, przystępując do konkursu na stanowisko przedstawia koncepcję pracy..

Co utrudnia rozwój szkoły?

Ukierunkowanie pracy na wszechstronny rozwój każdego ucznia.. Jeśli został wybrany w drodze konkursu, oznacza to, że zaproponowana przez niego koncepcja zyskała uznanie w oczach organów - prowadzącego i nadzorującego, nauczycieli i rodziców.KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY KIM JESTEM?. Koncepcja.2 Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola nr 35 w Zabrzu Na stanowisku dyrektora pracuję już 15 lat.. - przypomina Dyrektor Szkoły.. Jestem przekonana, iż podołam nałożonym na mnie obowiązkom.. na lata 2018 - 2023 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. Prezentowanie na łamach gazetki przedszkolnej porad wychowawczych, informacji, wskazówek dla rodziców ułatwiających rozwiazywanie zaistniałych problemów.. optymalnych warunków pracy i nauki każdego ucznia, gdzie szanowane są prawa, ale też egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej uczestników".. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.. Najważniejsza część dokumentu to wskazanie kierunków isposobów rozwoju szkoły.. Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii-w tymdyrektorowi prawo do decydowania.. J. Zamoyskiego w Warszawie 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY Nie chodzi o to, by być lepszym od poprzedników, lecz by być lepszym od samego siebie.. Dyrektor motywuje pracowników do pracy na wysokim poziomie.. JANA MATEJKI W KATOWICACH NA LATA 2011 - 2016 Koncepcja została opracowana w oparciu o najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły: 1.. Stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły.. Cechy osobowościowe: Kreatywność; Elastyczność; Umiejętność współpracy z ludźmi.. Zdolności organizacyjne.. Opieka i wychowanie 3.. Łatwo powiedzieć, trudno wymyślić.KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM.. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). O Czym Trzeba Pamiętać‧Strona GłównaKoncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły oparta została na dotychczasowym dorobku szkoły i możliwościach bazowych szkoły oraz kadrowych placówki.. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach NA LATA 2020-2025 "Należy dążyć do takiego rozwoju, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem" JPII Przyjęta przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 12/2019/2020 z dnia 29.01.2020r.ukierunkowana na rozwój ucznia na lata 2015 - 2020 To, jaka jest i będzie Szkoła Podstawowa nr 61 im.. Przygotowanie takiego dokumentu przysparza osobom startującym w konkursie wiele problemów.Ipet.. Dydaktyka 2.. Co stymuluje rozwój szkoły?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt