Charakterystyka i ocena pracy studenta podczas praktyki wdrożeniowej

Pobierz

Sprawuje merytoryczny nadzór nad studentem-praktykantem.. Postawa studenta podczas praktyki: Proszę ocenić w skali 0 - 2 wymienione niżej elementy składające się na postawę studenta, gdzie 2 oznaczaOcena praktyk studenckich.. Stopnie oceny i ich kryteria Przy ocenie praktykanta stosuje się 5­stopniową skalę ocen: Zapoznanie studenta z przepisami BHP.. /drukować obustronnie/ UWAGA: Studenta/tkę obowiązują dwa terminy składania dokumentacji praktyki: I termin - po tym terminie ocena - 2,0 (ndst), II termin poprawkowy - przekroczenie tego terminu skutkuje powtarzaniem praktyki.Obowiązki kierownika praktyki wdrożeniowej.. Prowadzone przez studentkę lekcje obejmowały podstawę programową, były starannie przemyślane i przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym, konspekty były przygotowane we właściwy sposób, proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami .Kierownik ds. praktyk: 12 Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej ARKUSZ OCENY STUDENTA Arkusz oceny studenta wypełnia nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun praktykanta, w ostatnim dniu praktyki pedagogicznej.. Pani .. dała się poznać jako sympatyczna, życzliwa i troskliwa studentka.. Student ma prawo do samooceny.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. uzyskanie pozytywnej oceny lekcji egzaminacyjnej ..

... Charakterystyka i ocena pracy studenta podczas praktyki9.

44. pieczęć szkoły Charakterystyka i ocena pracy studenta podczas praktyki w szkole podstawowej (wypełnia kierownik praktyki) Nazwisko i imię studenta.. Kryteria oceny Sposób realizacji obowiązków .REALIZACJA PROGRAMU PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ WDROŻENIOWEJ Data: Opis czynności, zadań przy których student asystuje na praktyce w drugim tygodniu praktyki (szczegółowy opis 5 przypadków - jednostka chorobowa, choroby współistniejące, krótki wywiad, objawy choroby, prowadzona terapia, zabiegi, (stan pacjenta przed terapią, po terapii)Charakterystyka pracy studenta podczas praktyki .. Praktyki trwały w okresie od 12.. Obserwacja była prowadzona przez studenta: a) sumiennie, wnikliwie, z zaangażowaniem, b) pobieżnie, bez zaangażowania, c) nie prowadził obserwacji.. Ponadto może zawierać ocenę: wiedzy teoretycznej i metodycznej studenta, umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie, predyspozycji i cech osobowościowych studenta, jego zdyscyplinowania i poczucia .Ocena wyrażona stopniem podpis studenta Skala ocen: b. dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny 43.. Opracowanie indywidualnego, szczegółowego planu pracy studenta na okres praktyki (planowanie powinno uwzględnić wszystkie rodzaje działalności przewidziane programem praktyki)..

... Zadania do wykonania przez studenta w czasie praktyki.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy do realizacji programu praktyki.Opiekun praktyk dokonuje oceny studenta na podstawie wiedzy i umiejętności przy kliencie, realizacji zleconego zadania, przedłużonej obserwacji oraz oceny (opinia opiekuna, klienta, innych współpracowników).. Dokonuje wymaganych wpisów w dzienniczku praktyk (opinia i proponowana ocena za całokształt pracy studenta).Podczas praktyki studentka poznała pracęświetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej.. Postawa studenta podczas praktyki: Proszę ocenić w skali 0 - 2 wymienione niżej elementy składające się na postawę studenta, gdzie 2 oznacza najwyższą wartość.ARKUSZ OCENY PRACY STUDENTA PODCZAS ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH/PRAKTYK ZAWODOWYCH (właściwe podkreślić) .. Arkusz służy do oceny warsztatu pracy oraz kompetencji, którymi student dysponuje po zrealizowaniu praktyki zawodowejProszę dokonać oceny pracy własnej podczas odbywania praktyki: Instrukcja: proszę zaznaczyć pole, które najtrafniej opisuje wypełnianie obowiązków podczas praktyki w skali od 1 do 6 według następującego schematu: 1 - stop ień niezadowalający, 2 - bardzo słaby stopień (ocena 3), 3 - słaby stopień (ocenaDane opiekuna praktyki, staż pracy, wykształcenie (opcjonalnie): .. Przeprowadź w wybranej grupie (10 osób) testy wytrzymałości mięsni posturalnych oraz dokonaj analizy wyników.Kierownik praktyki termin złożenia dokumentacji podpis studenta 2 3 Dziennik opracowały: dr Renata Czarniecka dr Alicja Zarychta dr Agnieszka Kurek-Paszczuk Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (wszelkie prawa zastrzeżone) Warszawa,Pod koniec praktyki student/ka zostaje oceniony przez kierownika praktyki wdrożeniowej..

Opinia powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.

Pani Izabela M. odbyła praktykę w Przedszkolu Nr xxx w Warszawie.. Pobudzała aktywność wychowanków poprzez twórcze działania.. Spokój i opanowanie oraz odpowiednia reakcja na sytuacje wychowawcze sprawiły, że dzieci bardzo ją polubiły i chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nią .• Student poprawnie organizuje i kontroluje prac ę uczniów • Student poprawnie ocenia prac ę uczniów według jasno okre ślonych zasad • Student wykorzystuje elementy oceniania kształtuj ącego (metodniki, samoocen ę, ocen ę kole żeńsk ą, "nacobezu") 3. stosunek do ucznia • Student adekwatnie reaguje na zaanga żowanie .3.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt