Koncepcja rozwoju szkoły do konkursu na dyrektora 2019 prezentacja

Pobierz

Znaczącym faktem jest także to, iż od początku istnienia tej placówki aktywnie działam na rzecz jej rozwoju a od 2004 roku jestem w niej wicedyrektorem.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA • Przedszkole nr 260 jest zlokalizowane na terenie osiedla Stara Miłosna Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. Zatem .. 1.2 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALASIU ( na lata 2019-2024)KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Szkoły Podstawowej im.. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zależy od sposobu zarządzania przez dyrektora oraz zespołu, na który składa się: kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, Rodzice i sojusznicy szkoły.Starając się o stanowisko dyrektora szkoły, należy dobrze opracować Koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki.. Jeśli został wybrany w drodze konkursu, oznacza to, że zaproponowana przez niego koncepcja zyskała uznanie w oczach organów - prowadzącego i nadzorującego, nauczycieli i rodziców.Podejmując tak ważną decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora zdaje sobie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania szkoły.. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2014/2015 opracowane przez Radę Pedagogiczną; 9.W tym czasie do szkoły uczęszczało ponad 550 uczniów, a na początku lat dziewięćdziesiątych już ponad 700.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..

Decyzję o przystąpieniu do konkursu uzasadniam tym, że: ...

Stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły.. Nie jest, więc to forma kompletna i zamknięta.. Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.. Przybyło 12 sal lekcyjnych i sala gimnastyczna.. .Koncepcja funkcjonowania i rozwoju SP385 w Warszawie Izabela Nowacka Strona 5 KOMPETENCJE DYREKTORA W aspekcie obowiązującego prawa widać dużą różnorodność przestrzeni należących do kompetencji dyrektora szkoły, który w aspekcie prawa jest jednocześnie:ukierunkowana na rozwój ucznia na lata 2015 - 2020 To, jaka jest i będzie Szkoła Podstawowa nr 61 im.. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, §1 ust.. J. Zamoyskiego w Warszawie 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY Nie chodzi o to, by być lepszym od poprzedników, lecz by być lepszym od samego siebie..

Nie rozwiązało to jednak problemów lokalowych szkoły.

Przystępując do konkursu na dyrektora Przedszkola nr 35, na kolejną kadencję, chciałabym kontynuować kierunki dotychczasowej pracy, jednocześnie jestem otwarta na nowe wyzwania, potrzeby dzieci, środowiska, pracowników jak również .Adresaci: osoby zamierzające wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej Treści programowe: Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.. Jestem nauczycielem historii z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej, pracującym obecnie na stanowisku dyrektora w XLIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.. Dążymy do tego, aby Szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym za niezwykle istotne zaspakajanie potrzeb uczniów oraz ich rodziców.przyczyniłysiędo rozwoju placówkii wpłynęłykorzystnie na rozwójdziecka i jego przygotowanie do podjęciaobowiązku szkolnego.. Uważam,żemoja wiedza i doświadczeniew połączeniu z pasją, skutecznościądziałańi efektywnością,pozwalają mi podjąćnowe wyzwanie i wziąćudziałponownie w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola.NA LATA 2015-2020 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 416 w Warszawie została opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w: art. 36a ust..

W 1985 roku została oddana do użytku nowa część szkoły.

W przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2011-2016 wykorzystałam swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i .Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Niniejsza koncepcja została opracowana na lata 2014 - 2019.. - przypomina Dyrektor Szkoły.Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE Koncepcja pracy szkoły to spójna całość składająca się z kilku elementów, którym podwaliny daje: Cokół dobrej organizacji Podstawa współistnienia Fundament nauczania i doskonalenia Motor każdej ewolucji Jasność sytuacji Podłoże pracy z dziećmi Indywidualizację pracy Zachęcenie i motywowanie .dyrektorowi prawo do decydowania.. Koncepcja kierowania i rozwoju szkoły .a w szczególności do zdobywania wiedzy na dalszej drodze edukacji.. Należy także zwrócid uwagę, że dyrektor szkoły, przystępując do konkursu na stanowisko przedstawia koncepcję pracy.. Ma charakter kroczący i wieloletni.. Wymagana dokumentacja i zasady jej przygotowania.. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). Podzi ękujcie za uwag ę i wyra źcie nadziej ę, że Wasza koncepcja przyczyni si ę do rozwoju placówki, któr ą zamierzacie kierowa ć.. Najważniejsza część dokumentu to wskazanie kierunków isposobów rozwoju szkoły..

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.

Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie.. Dydaktyka .. coroczna organizacja konkursu szopek betlejemskich, wystawy .. Ta sfera działalności dyrektora szkoły jest niezwykle ważna, stąd niezwykle istotne jest kształcenie umiejętności werbalnych, .na rozwój szkoły, zaznaczcie najwa żniejsze wnioski.. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie: prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy), Królowej Jadwigi w Sierczy od 2007r.. na lata 2018 - 2023 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu na lata 2014 - 2019 Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły powstała w oparciu o wyniki prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej oraz po konsultacjach z rodzicami, uczniami i nauczycielami przeprowadzonych w czerwcu 2017 r.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej.. 2 pkt 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko .Koncepcja pracy przedszkola - jak ją przygotować do konkursu na dyrektora Agnieszka Kosiarz Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowaniaraportów dyrektora szkoły, sprawozdań z pracy nauczycieli, zapisów w księdze protokołów rad pedagogicznych, które zawierały wskazówki co do potrzeb społeczności gimnazjum nr 3.. Sprawozdanie z pracy szkoły (w tym z pełnionego nadzoru pedagogicznego); 7.. J. Zamoyskiego to szkoła istniejąca od 1905 r., z długoletnią i chlubną tradycją, która zobowiązuje.Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może być unieważniony i przeprowadzony ponownie w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.Taką nieprawidłowością może być ograniczenie kandydatom czasu na prezentację koncepcji rozwoju placówki lub przerywanie im w trakcie tej prezentacji.2 Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola nr 35 w Zabrzu Na stanowisku dyrektora pracuję już 15 lat.. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.. Przygotowanie takiego dokumentu przysparza osobom startującym w konkursie wiele problemów.NA LATA 2011 - 2016 Koncepcja została opracowana w oparciu o najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły: 1.. Od wielu lat na remont czekała stara część szkoły.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XVIII LO im.. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Nazywam się Janusz Sapiński.. .Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017 - 2023 4 ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Szkoła Podstawowa imienia Wincentego Witosa w Szydłowie powstała w 1916 roku, zatem jej historia sięga jeszcze czasów zaborów i czasów I wojny światowej.5.. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.. Pytania komisji konkursowej Po za ko ńczeniu Waszego wyst ąpienia nast ępuje moment pyta ń członków komisji konkursowej.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest strategią działania w wyznaczonym czasie .. Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej im.. 2017 poz. 59 z późn.zm.). Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania, ale wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rokJednym z formalnie wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora szkoły dokumentów, niezbędnych w postępowaniu konkursowym jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt