Wyznaczanie charakterystyki prądowo napięciowej diody półprzewodnikowej

Pobierz

W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny o bardzo małej wartości.stosunkowo mała dokładność.. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.. Jest to nieliniowy, dwukońcówkowy element, którego wyprowadzenie przymocowane do warstwy "p" (+ positive) nazywane jest anodą, a do warstwy "n" (− negative) katodą.Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.. Dysocjacja i stopień dysocjacji.. Wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe metodą oscyloskopową diodę zasila się ze źródła napięcia zmiennego o niskiej częstotliwości.Rys.4.. Prąd elektryczny w cieczach i gazach.. Przewodność elektrolityczna i ruchliwość jonów.1.. a) Schemat pomiarowy dla diody prostowniczej: Rys.1.. Tabela 1Dioda w układzie prostownika -praca z dużym sygnałem 33 Dioda krzemowa o napięciu przebicia większym od 20 V i znanej charakterystyce pracuje w układzie prostownika jak na rysunku.. Kacper Tuszyński.. Ustawić opornicę suwakową tak, aby po włączeniu napięcia na jej wyjściu napięcie było równe zero (na rys 1 suwak w dolnej pozycji).. Równanie analizowanego układu ma postać: .. - czułość prądowa - zdolność do oddawania przez diodę użytecznych sygnałów wyjściowych dla danego sygnału zmodulowanego w. cz.dioda przechodzi w stan przebicia, w stanie tym prąd wsteczny gwałtownie wzrasta..

Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.

Wyznaczanie charakterystyk prądowo napięciowych diod półprzewodnikowych metoda "punkt po punkcie" Zmontować układ pomiarowy jak na rys. 1.. Ponieważ każde złącze p-n przepuszcza prąd praktycznie w jednym kierunku, jest ono nazy-wane też złączem prostującym.. a) schemat układu do wyznaczenia charakterystyki pr ądowo-napięciowej diody; b) sprawdzenie zł ącza diody za pomoc ą omomierza.. b) Przebieg ćwiczenia: − wykona ć pomiary zgodnie z układem z rys. 1 a; Wyznaczanie charakterystyk pr ądowo - napięciowych.. Wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe metodą oscyloskopową diodę zasila się ze źródła napięcia zmiennego o niskiej częstotliwości.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. W takich złączach warstwa zaporowa jest bardzo cienka (ok. 10 nm); natężenie pola elektrycznego w niej jest bardzo duże.5.1.. W tym celu aproksymujemy odcinek liniowy do osi napięć, tak jak przedstawiono na rysunku 10.. W kierunku przewodzenia należy pamiętać, aby nie został przekroczony maksymalny, nominalny prąd, a w kierunku zaporowym zastosowaćUżyte przyrządy pomiarowe:- Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz zmierzy charakterystyki statyczne wybranych typów diod półprzewodnikowych spolaryzowanych przewodzco: diody prostowniczej, diody stabilizacyjnej oraz diody Schottky'ego..

Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej .

W najprostszym przypadku może ono być obniżone, za pomocą transformatora,Charakterystyka prądowo-napięciowa diody półprzewodnikowej.. W układzie przedstawionym na rys. 7 zmierzyć charakterystyki diody prostowniczej, diody LED i diody Zenera metodą punkt po punkcie.. gdzie: IS0 - prąd nasycenia a UT = kT/q - potencjał termiczny Rys.1.1 Charakterystyka prądowo-napięciowa diody idealnej2 1 Ćwiczenie 241.. Komputerowe systemy pomiarowe (KSP2019/2020) Przesłane przez.. Naszkicować przebiegi prądu diody Id(t) oraz napięcia na diodzie Vd(t).. Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej) CEL Celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyki prądowo napięciowej I(U) dla diody półprzewodnikowej w wybranym zakresie napięć i wyznaczenie na tej podstawie wartości bezwzględnej ładunku elektronu q e, czyli tzw. ładunku elementarnego.Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: I = I o (exp(qu/kt) 1) ( 1 ) gdzie: I o - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu ( C ), k - stała Boltzmana ( J/K ), T - temperatura bezwzględna.wyznaczyć z charakterystyki prądowo - napięciowej diody dla kierunku przewodzenia..

Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych diody.

Na rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych metodą oscyloskopową.. Znajomość charakterystyk napięciowo-prądowych umożliwia mierzącemu wyznaczenie podstawowych parametrów elektrycznych w/w elementów.1.. Przy doborze rozkładu punktówRys.. Diody te mają silnie domieszkowane złącze p-n. Ta cecha stanowi podstawowy powód licznych zastosowań diod półprzewodnikowych w technice jako niezbędnego elementu układu prostowniczego .Cel ćwiczenia -Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej diody.. Pomiary przeprowadzi w szerokim zakresie zmian prdu przewodzenia - od 1 mA do 100 mA.. Są to: rezystancja statyczna i rezystancja dynamiczna.Diody półprzewodnikowe - wprowadzenie .. wyznaczamy charakterystykę I=f(U) diody, zaznaczając na niej punkt Q dla I D = 1mA 2.. Symbol elektryczny diody półprzewodnikowej oraz jej charakterystykę wyjściową przedstawia poniższy rysunek.Diody tunelowe są to diody, których charakterystyka prądowo-napięciowa przy polaryzacji w kierunku przewodzenia ma odcinek o ujemnej rezystancji dynamicznej (rys. 4.9).. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli..

Charakterystyka prądowo-napięciowa diody uzyskana ze wzoru (3).

2019/2020Dioda półprzewodnikowa - element elektroniczny należący do rodziny diod, zawierający w swojej strukturze złącze "p-n" wykonane z materiałów półprzewodnikowych.. Wartość napięcia progowego zależy od rodzaju materiału półprzewodnikowego, z którego zostało wykonane złącze.Krótka charakterystyka diody półprzewodnikowej.. Natężenie prądu i jego jednostki.. Dla każdego punktu pracy można wprowadzić dwa parametry opisujące zachowanie się diody w obwodzie elektrycznym.. Zastanowić się na tym, który z układów pomiarowych: poprawnie mierzonego prądu, poprawnie mierzonego napięcia jest właściwy dla .Dioda idealna Charakterystyka prądowo-napięciowa idealnej diody p-n jest określona zależnością wykładniczą, której odpowiada krzywa przedstawiona na rys.1.1.. Prądowo-napięciowa charakterystyka statyczna diody Równanie oczkowe e = id (t .DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE-CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE.. Właściwości diody omawia się na podstawie charakterystyki prądowo-napięciowej (charakterystyki statycznej).. Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę statyczną diod W oparciu o charakterystykę statyczna diody wyznacza się dla diody:W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody.. 2.Badanie diod półprzewodnikowych.. Uniwersytet.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: 0 (kT 1) qU I Ie ( 1 ) gdzie: Io - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu (1.6 10-19 C ), k - stała Boltzmana (1.38 10-23 J/K ), T - temperatura bezwzględna.Schemat połączeń dla wyznaczania charakterystyki diody I=f(U) w kierunku przewodzenia.. Podłączyć diodę germanową w kierunku przewodzenia, miliamperomierz, woltomierz cyfrowy oraz zasilacz.. Dioda prostownicze Dioda Zenera Podstawowymi parametrami diody prostowniczej są: maksymalny średni prąd przewodzenia - I0 szczytowe wsteczne napięcie pracy -URWM.Cel ćwiczenia.. Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego.. -Pomiar długości fali emitowanej przez badaną diodę luminescencyjną LED -Wyznaczanie stałej Plancka Schemat układu: Pomiary zostały przeprowadzone wyłącznie dla diody czerwonej 2.Tematy o oscyloskop charakterystyka diody, Problem z zadaniem - charakterystyka diody., Charakterystyka diody w dużej częstotliwości i przewody PN, Oscyloskop ch-ka prądowo-napięciowa, Planowany zakup oscyloskopu., Diody półprzewodnikowe poprawionewyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych metodą oscyloskopową.. Poni żej znajduje si ę przykładowa tabela pomiarowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt