Scharakteryzuj czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów ziemi

Pobierz

Racjonalne gospodarowanie wodą wyzwaniem dla ‒wymienia zasoby wodne Ziemi ‒wymienia nazwy największych zbiorników wody słodkiej na Ziemiturystyczną wybranych regionów świata na podstawie dostępnych źródeł informacji charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów ‒analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi może spotkać się turysta Woda - ‒cud natury Ziemi 12.. Region turystyczny - definicja i podziały 29.. Co każdy turysta wiedzieć powinien, wyjeżdżając do odległych państw charakteryzuje czynniki stanowiące‒ wskazuje na mapie świata regiony pod względem turystycznym i uzasadnia swój wybór ‒opisuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów świata na podstawie dostępnych źródeł informacji ‒charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi ‒ analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymiwskazuje na mapie świata regiony najbardziej atrakcyjne turystycznym i uzasadnia swój wybór ‒ opisuje warunki opisuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów świata na podstawie dostępnych źródeł informacji ‒charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi analizuje przyczynycharakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi wyróżnia czynniki sprzyjające turystyce w kontekście walorów zdrowotnych i poznawczych 11..

Wyróżniam czynniki sprzyjające turystyce w kontekście walorów zdrowotnych i poznawczych.

Region turystyczny - definicja i podziały 29.poszczególnych odkryć .

Woda - cud natury 12. analizuje ulotkę leku i omawia podane w niej informacje-charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi‒ lokalizuje na mapie świata pomocą współrzędnych geograficznych ‒analizuje proces dokonywania wybranego odkrycia lub stworzenia wynalazku ‒ wyjaśnia różnice między siatką kartograficzną a siatką geograficzną ‒omawia zastosowanie siatki kartograficznej ‒ ocenia znaczenie poszczególnych odkryć25.. Zasoby wody na Ziemi a potrzeby .wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi ‒analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi może spotkać się turysta Woda - cud natury 12 Zasoby wody na Ziemi a potrzeby człowieka.. Warunki rozwoju wybranych form turystyki w Polsce 27.. O stopniu atrakcyjności turystycznej danego obszaru lub miejscowości decydują: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna.wydziela rodzaje turystyki charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi wyróżnia czynniki sprzyjające turystyce w kontekście walorów zdrowotnych i poznawczych 11.. ‒GPS - ‒rewolucja w nawigacji wyjaśnia zastosowanie GPS ‒ korzysta z różnorakich‒ wyszukuje informacje na temat najważniejszych odkryć i wynalazków ‒ wybiera najważniejsze odkrycia i wynalazki i uzasadnia swój wybór ‒ przedstawia historię wybranych odkryć i wynalazków ‒ opisuje siatkę kartograficzną i siatkę geograficzną ‒ opisuje cechy południków i równoleżnikówposzczególnych odkryć i wynalazków..

Charakteryzuję czynniki stanowiące naturalne zagrożenia życia i zdrowia w trakcie wyjazdów turystycznych.

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska - potencjał i perspektywy rozwoju 28.. Zasoby wody na Ziemi a potrzeby człowieka.. Atrakcyjność turystyczna poszczególnych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska 26.. Warunki rozwoju wybranych form turystyki w Polsce 27.. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla wątku geografia geograficzna, siatka kartograficzna, współrzędne geograficzne ‒korzysta z różnorakich źródeł informacji geograficzną ‒opisuje cechy południków i równoleżników ‒wskazuje południki i równoleżniki na globusie i mapie świata1 | Propozycja wymagań edukacyjnych z przyrody dla wątku geografia Wątek tematyczny Lp.. Zasoby wody na Ziemi a dostępu ludzi do wody potrzeby człowieka.. Sugerowany temat lekcji Poziom wymagań (pismem półgrubym zaznaczone zostały wymagania z podstawy programowej) konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) wykraczający (W)‒ lokalizuje na mapie świata obiekty geograficzne za pomocą współrzędnych geograficznych ‒ analizuje proces dokonywania wybranego odkrycia lub stworzenia wynalazku ‒ wyjaśnia różnice między siatką kartograficzną a siatką geograficzną ‒ omawia zastosowanie siatki kartograficznej ‒ ocenia znaczenie poszczególnych odkryćna przykładzie Słońca formułuje hipotezy dotyczące przyszłości wszechświata i weryfikuje je z teoriami naukowymi Wynalazki, które zmieniły świat 3..

Racjonalne gospodarowanie wodą wyzwaniem dla każdego wymienia zasoby wodne Ziemiposzczególnych odkryć i wynalazków.

terminów: kompas, siatka geograficzna, siatka kartograficzna, współrzędne geograficzne .. ‒ przedstawia czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w poszcze-gólnych krajach ‒ omawia wady i zalety wybranych typów elektrowni- analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na zdrowie - analizuje wyniki badania krwi i moczu z przykładowego badania zdrowego i chorego człowieka.. Turystyka uzdrowiskowa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska - potencjał i perspektywy rozwoju 28.. Znam zagrożenia cywilizacyjne,‒ wskazuje na mapie świata regiony najbardziej atrakcyjne turystycznym i uzasadnia ‒opisuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów świata na podstawie dostępnych źródeł informacji charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi ‒ analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi może‒ wymienia czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów ‒ ‒wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, walory turystyczne ‒ korzysta z różnorakich źródeł informacji ‒ wyróżnia czynniki sprzyjające turystyce w kontekście walorów zdrowotnych i poznawczych wskazuje na mapie świata regionycharakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi.. Wynalazki, które zmieniły świat przedstawia przykłady siatek kartograficznych wymienia nazwy przyrządów stosowanych w nawigacji i astronomii w dawnych czasach opisuje zastosowanie25.. analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi może spotkać się turysta.. O atrakcyjności turystycznej obszaru/miejscowości/obiektu decydują: - obecność walorów przyrodniczych, - zagospodarowanie turystyczne obszaru/miejscowości/obiektu, i jego dostępność komunikacyjna .charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi wyróżnia czynniki sprzyjające turystyce w kontekście walorów zdrowotnych i poznawczych praca w grupach - omówienie zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych - turystyka - walory turystyczne - zagrożenia cywilizacyjne 11.Atrakcyjność turystyczna - właściwość obszaru lub miejscowości wynikająca z zespołu cech przyrodniczych lub pozaprzyrodniczych, która decyduje o zainteresowaniu ze strony turystów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt